Titans of Yoga (2010) – Documentary

Starring: Rajashree Choudhury Seane Corn Kim Eng Lilias Folon Ana Forrest John Friend Sharon Gannon Sara Ivanhoe Krishna Kaur Bryan Kest Gurmukh Kaur Khalsa Gary Kraftsow Swami Kriyananda David Life Miten Dharma Mittra Dean Ornish    …     Interview (as Dr. Dean Ornish) Larry Payne Deva Premal Saul David Raye Shiva Rea Beth Shaw David Swenson […]